Spiskåpor från Casamja finns med grund- och forceringsflöde samt med konstantflöde

Frånluftsdonet i köket (spiskåpan eller spisfläkten) är en viktig faktor för en välfungerande ventilation i flerbostadshus. En spiskåpa utan egen fläktmotor men med en volym som kan samla upp matoset är en väl beprövad lösning för att uppnå kravet i Boverkets byggregler (BBR 2011:6) som uttrycks som att ventilationen ”i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen”.

Samtidigt vill man i regel ha så låga frånluftflöden som möjligt i köket för att spara energi. Detta kan uppnås med hjälp av en lågflödeskåpa med stor volym. Då blir det möjligt att uppnå kravet i BBR genom att justera in antingen ett lågt konstantflöde, förslagsvis 18-20 l/s, eller grund- och forceringsflöde, till exempel grundflöde 10 l/s, forcering 20-30 l/s.

Som ett riktvärden för minsta frånluftflöden i våtutrymmen och för kök anges ofta 10l/s men viktigt är att anpassa frånluftsflödet till belastningen och i de fall där det finns en manuell forcering av frånluftsluftflödet är det viktigt att bostadens ventilation inte påverkas negativt under forceringen.