Dimensionering av fönsterventiler

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) anger att för ”bostäder bör det specifika luftflödet (luftomsättningen) inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme (rv/h). Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter (l/s per m2) golvarea eller 4 l/s per person”. Detta kan användas som utgångspunkt vid dimensionering av fönsterventiler.

För äldre flerbostadshus med självdragsventilation (S) är det lämpligt att överdimensionera, alltså att sätta in så många och stora fönsterventiler som möjligt. För flerbostadshus med mekanisk frånluft (F) kan man beräkna hur många ventiler som behövs, givet ventilens prestanda vid 10 Pa. Mer än 15 Pa tryckfall över uteluftsdonen bör undvikas i bostäder, det kan leda till att dörrar blir svåra att öppna.

Fönsterventiler ska inte sättas i kök och badrum. Vad gäller sovrum så kan man använda 4 l/s och person som riktvärde, ett sovrum för två personer bör alltså ha en fönsterventil som ger minst 8 l/s vid 10 Pa.

Byggnadens täthet har stor betydelse för ventilationen. Nya hus är vanligtvis väldigt mycket tätare jämfört med äldre byggnader vars konstruktion tillåter att luft kan läcka in på andra ställen är genom uteluftsdonen. När ett gammalt hus renoveras, exempelvis vid fönsterbyte eller att man sätter in säkerhetsdörrar, så blir det ofta betydligt tätare. Efter en sådan renovering bör ventilationssystemet injusteras för att säkerställa korrekta luftflöden.

Frånluftsdonet i köket (spiskåpan eller spisfläkten) är en viktig faktor för en välfungerade ventilation i flerbostadshus. En spiskåpa utan egen fläktmotor men med en volym som kan samla upp matoset är en väl beprövad lösning för att uppnå kravet i Boverkets byggregler (BBR 2011:6) som uttrycks som att ventilationen ”i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen”. Samtidigt vill man i regel ha så låga frånluftflöden som möjligt i köket för att spara energi. Detta kan uppnås med hjälp av en lågflödeskåpa med stor volym. Då blir det möjligt att uppnå kravet i BBR genom att justera in antingen ett lågt konstantflöde, förslagsvis 18-20 l/s, eller grund- och forceringsflöde, till exempel grundflöde 10 l/s, forcering 20-30 l/s.